Czym jest audyt i jaką pełni rolę w systemach zarządzania


Audyt – jedno z kluczowych wymagań systemów zarządzania opartych o normy ISO, którego celem jest ocena systemu, procesu, dostawcy. Audyt – zgodnie z definicją tego terminu – powinien być niezależnym, systematycznym procesem, którego celem jest ocena stopnia spełnienia określonych wymagań.

Zasadniczo mówimy o trzech rodzajach audytów: audyt pierwszej strony (audyt wewnętrzny), audyt drugiej strony (audyt klienta u dostawcy) i audyt trzeciej strony (audyt wykonywany przez niezależną organizację, np. audyt jednostki certyfacyjnej). Wszystkie ww. typy audytów mają elementy wspólne, ale też się różnią, ponieważ pełnią nieco inne role w systemie.

Różnice między audytami pierwszej, drugiej i trzeciej strony

 

Proces audytu

Audyt pierwszej strony

Audyt drugiej strony

Audyt trzeciej strony

Cel audytu

Ocena stopnia spełnienia wymagań danej normy i wymagań własnych organizacji oraz skuteczności systemu

Ocena stopnia spełnienia wymagań przez dostawcę

Ocena stopnia spełniania wymagań danej normy w odniesieniu do zakresu i kryteriów jego certyfikacji, nadzoru lub recertyfikacji

Zakres audytu

Konkretny obszar lub proces w zakresie systemu

Procesy, działania, usługi realizowane przez zewnętrznego dostawcę

Udokumentowany zakres systemu zarządzania w stosunku do wymogów danej normy

Kryteria

Punkty normy stanowiącej podstawę systemu, realizowane w danym obszarze/procesie, oraz konkretna dokumentacja wspierająca działania w obszarze lub proces

Dokument zawierający wymagania organizacji (np. umowa, specyfikacji, zamówień, zleceń, itp.) na podstawie których dostawca realizuje zlecony proces czy usługę

Norma, która stanowi podstawę danego systemu praz dokumentacja systemu zarządzania

Długość trwania audytu

Jest ustalany przez audytora i zależy od stopnia skomplikowania procesu, jego znaczenia w systemie i poziomu ryzyk

Jest ustalany przez audytora i wynika z zakresu zleconych działań, procesów lub realizowanych usług

Jest wyliczany przez jednostkę certyfikującą na podstawie określonych kryteriów i zasadniczo jest nienegocjowalny

Kompetencje audytora

Ustala organizacja wg własnych kryteriów z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia audytu wewnątrz organizacji

Ustala organizacja wg własnych kryteriów z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia audytu u konkretnego dostawcy

Wynikają z normy ISO 17021 i innych dokumentów obowiązujących akredytowaną jednostkę certyfikacyjną