Audyty

ankieta

Audyt (lub audit) jest podstawowym procesem oceny skuteczności i adekwatności systemu zarządzania, który muszą realizować wszystkie organizacje posiadające systemy zarządzania oparte o standardy ISO. Proces auditu wewnętrznego jest skuteczny, jeśli prowadzą go osoby posiadające odpowiednie kompetencje, ale również dające gwarancję bezstronności i obiektywizmu. Wiele organizacji z różnych względów nie może zapewnić bezstronnego, obiektywnego i skutecznego auditu. Wynika to z różnych powodów, a rozwiązaniem tego typu problemu jest zlecenie na zewnątrz procesu auditu. 

Rodzaje auditów

Audit wewnętrzny (audit pierwszej strony)

Jest to samoocena systemu zarządzania opartego o daną normę ISO. Audit wewnętrzny prowadzony jest w celu oceny czy system zarządzania organizacji spełnia wymagania danej normy i wymagania własne w zakresie systemu organizacji oraz czy jest skutecznie wdrożony i utrzymywany. Wyniki auditu wewnętrznego służą organizacji do prowadzenia działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, a zatem wspierają ciągłe doskonalenie systemu i organizacji. 

Audit klientowski (audit drugiej strony)

Jest to jeden z elementów nadzoru nad dostawcą zewnętrznym. Kiedy nasz podwykonawca, kooperant czy outsourser realizuje proces lub jego część, który ma wpływ na wyniki naszego systemu, audit klientowski jest najlepsza form oceny stopnia spełnienia naszych wymagań przez dostawcę zewnętrznego. 

Audit diagnostyczny

Audit diagnostyczny stanowi rozszerzoną wersję analizy luk. Przeprowadza się go przed samą analizą i polega na wizycie auditora w obszarze, który będzie objęty zakresem systemu zarządzania i dokonaniu oceny ww. obszaru poprzez obserwacje działań, procesów, rozwiązań oraz rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działania w firmie (kadra zarządzająca) i realizującymi te działania (pracownicy niższych szczebli). Kolejnym etapem auditu diagnostycznego jest bazowa analiza luk. Na zakończenie, firma dostaje szczegółowy raport opisujący stopień gotowości do wdrożenia systemu oraz rekomendacje dotyczące projektu wdrożenia systemu z listą działań do wykonania i propozycją harmonogramu.

Audit zerowy

Celem auditu zerowego jest ocena stopnia wdrożenia i działania systemu zarządzania oraz jego gotowości do certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną (uprawnioną jednostkę certyfikującą). Audit zerowy prowadzony jest wg określonego planu i obejmuje pełen zakres systemu zarządzania, czyli wszystkie działania, procesy, lokalizacje objęte systemem. W trakcie auditu oceniany stopień spełnienia wymagań danej normy w systemie zarządzania. Auditor ocenia czy wszystkie działania
i procesy w systemie są zgodne z wymaganiami normy ale tez z wymaganiami własnymi. Ustalenia
z auditu zerowego stanowią podstawę do podjęcia decyzji o przystąpieniu do certyfikacji. 


Audyty

Separator

Audyt podstawą oceny efektywności systemu

Nasi auditorzy mogą pochwalić się nie tylko wysokimi kompetencjami (w większości współpracują z jednostkami certyfikującymi jako auditorzy trzeciej strony), ale też wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu różnych typów auditów, w tym auditu wewnętrznego i auditu klientowskiego. Nasi auditorzy są specjalistami w tego typu auditach. Mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu wszystkich typów auditów. 


Kategorie audytów w organizacji

 

  • Audit wewnętrzny (audit pierwszej strony) 
  • Audit diagnostyczny
  • Audit zerowy
  • Audit klientowski (audit drugiej strony)