Wdrożenie systemu zarządzania

słupki sondażowe

Wdrożenie systemu zarządzania to wieloetapowy proces, który ma na celu zaimplementowanie wymagań danej normy, na której oparty jest system, w działania i procesy firmy. Proces wdrożenia systemu zarządzania generalnie składa się z następujących etapów:

 

 • bazowa analiza luk (gap analysis)

 • przygotowanie projektu wdrożenia systemu

 • szkolenie z wymagań normy osób zaangażowanych w proces wdrożenia

 • ustanowienie procesów niezbędnych do realizacji wymagań normy w danym systemie
  i ustalenie ich wzajemnego oddziaływania

 • opracowanie dokumentacji systemowej

 • szkolenia i prezentacje dotyczące głównych założeń danego systemu dla kadry zarządzającej
  i wszystkich pracowników 

 • wdrożenie zmian w działania i procesy firmy, wynikających z wprowadzenia systemu

 • przygotowanie i przeprowadzenie auditu zerowego, którego celem jest ocena gotowości systemu do certyfikacji

 • certyfikacja systemu zarządzania przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. 

 

Bazowa analiza luk

Bazową analizę luk przeprowadza się na początku wdrożenia systemu zarządzania. Jest ona działaniem niezbędnym do określenia stanu faktycznego, w którym przystępujemy do wdrożenia wymagań danej normy ISO w działania i procesy firmy. Nawet jeżeli dana organizacja nie ma i nie miała wcześniej żadnego systemu, nie oznacza to że nie realizuje już w swoich działaniach części wymagań danej normy. W związku z tym musimy przeanalizować działania i dokumentację firmową versus wymagania danej normy. Na tej podstawie określimy:

 

 • obszary, w których spełniamy wymagania normy i nie ma potrzeby wprowadzania zmian

 • obszary, w których tylko częściowo spełniamy wymagania normy i musimy wprowadzić pewne modyfikacje w działania i procesy, aby spełnić wymagania normy

 • luki, które musimy uzupełnić, aby spełniać wymagania normy.

Wyniki bazowej analizy luk pozwolą nam na przygotowanie projektu wdrożenia systemu zarządzania opartego o daną normę ISO.

 

Etapy projektu wdrożeniowego 

Etap 1 Bazowa analiza luk - ocena stopnia spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015 w organizacji

Etap 2 Zaprojektowanie i wdrożenie SZJ poprzez przygotowanie działań realizujących wymagania normy ISO 9001:2015 

Etap 3 Wdrożenie zmian w procesach i działaniach organizacji 

Etap 4 Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników dotyczące SZJ

Etap 5 Ocena gotowości SZJ organizacji do certyfikacji

Korzystając z usług naszej firmy w obszarze wdrożenia możesz wybrać:

Wariant 1 Bazowa analiza luk z raportem działań do wykonania

 • Przeprowadzenie bazowej analizy luk

 • Sporządzenie raportu z analizy wraz z katalogiem działań do wykonania. 

Wariant 2 Bazowa analiza luk z projektem wdrożenia

 • Przeprowadzenie bazowej analizy luk

 • Sporządzenie raportu z analizy

 • Opracowanie harmonogramu projektu wdrożenia

 • Wsparcie konsultanta w całym procesie wdrożeniowym

 • Ocena gotowości SZJ do certyfikacji.

 

Etapy projektu wdrożeniowego 

Etap 1 Bazowa analiza luk - ocena stopnia spełnienia wymagań normy ISO 14001:2015 w organizacji

Etap 2 Zaprojektowanie i wdrożenie SZJ poprzez przygotowanie działań realizujących wymagania normy ISO 14001:2015 

Etap 3 Wdrożenie zmian w procesach i działaniach organizacji 

Etap 4 Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników dotyczące SZŚ

Etap 5 Ocena gotowości SZŚ organizacji do certyfikacji

Korzystając z usług naszej firmy w obszarze wdrożenia możesz wybrać:

Wariant 1 Bazowa analiza luk z raportem działań do wykonania

 • Przeprowadzenie bazowej analizy luk

 • Sprządzenie raportu z analizy wraz z katalogiem działań do wykonania. 

Wariant 2 Bazowa analiza luk z projektem wdrożenia

 • Przeprowadzenie bazowej analizy luk

 • Sporządzenie raportu z analizy

 • Opracowanie harmonogramu projektu wdrożenia

 • Wsparcie konsultanta w całym procesie wdrożeniowym

 • Ocena gotowości SZŚ do certyfikacji.

 

Etapy projektu wdrożeniowego 

Etap 1 Bazowa analiza luk - ocena stopnia spełnienia wymagań normy ISO 145001:2018 w organizacji

Etap 2 Zaprojektowanie i wdrożenie SZ BHP poprzez przygotowanie działań realizujących wymagania normy ISO 45001:2018 

Etap 3 Wdrożenie zmian w procesach i działaniach organizacji 

Etap 4 Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników dotyczące SZ BHP

Etap 5 Ocena gotowości SZ BHP organizacji do certyfikacji

Korzystając z usług naszej firmy w obszarze wdrożenia możesz wybrać:

Wariant 1 Bazowa analiza luk z raportem działań do wykonania

 • Przeprowadzenie bazowej analizy luk

 • Sprządzenie raportu z analizy wraz z katalogiem działań do wykonania. 

Wariant 2 Bazowa analiza luk z projektem wdrożenia

 • Przeprowadzenie bazowej analizy luk

 • Sporządzenie raportu z analizy

 • Opracowanie harmonogramu projektu wdrożenia

 • Wsparcie konsultanta w całym procesie wdrożeniowym

 • Ocena gotowości SZ BHP do certyfikacji.

Etapy projektu wdrożeniowego 

Etap 1 Bazowa analiza luk - ocena stopnia spełnienia wymagań normy ISO 22301:2018 w organizacji
Etap 2 Zaprojektowanie i wdrożenie SZCD poprzez przygotowanie działań realizujących wymagania normy ISO 22301:2018
Etap 3 Wdrożenie zmian w procesach i działaniach organizacji 
Etap 4 Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników dotyczące SZCD: wymagania normy ISO 22301:2018, analiza BIA, zarządzanie ryzykiem i szansami
Etap 5 Ocena gotowości SZCD organizacji do certyfikacji

Korzystając z usług naszej firmy w obszarze wdrożenia możesz wybrać:

Wariant 1 Bazowa analiza luk z raportem działań do wykonania

 • Przeprowadzenie bazowej analizy luk
 • Sporządzenie raportu z analizy wraz z katalogiem działań do wykonania. 

Wariant 2 Bazowa analiza luk z projektem wdrożenia

 • Przeprowadzenie bazowej analizy luk
 • Sporządzenie raportu z analizy
 • Opracowanie harmonogramu projektu wdrożenia
 • Wsparcie konsultanta w całym procesie wdrożeniowym
 • Ocena gotowości SZCD do certyfikacji.

ETAPY PROJEKTU WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WG ISO 31000:2018

ZAPROJEKTOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Etap 1 Bazowa analiza luk - ocena aktualnego statusu zarządzania ryzykiem i szansami w organizacji

Etap 2 Szkolenia dla kadry zarządzającej i delegowanych pracowników z wytycznych normy ISO 31000:2018

Etap 3 Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem poprzez przygotowanie działań realizujących wytyczne normy ISO 31000:2018

Etap 4 Zaprojektowanie Struktury Ramowej Zarządzania Ryzykiem wg normy ISO 31000:2018 

Etap 5 Zaprojektowanie Procesu Zarządzania Ryzykiem wg normy ISO 31000:2018 

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Etap 6 Implementacja struktury ramowej zarządzania ryzykiem

Etap 7 Warsztaty zarządzania ryzykiem – identyfikacja, analiza, ewaluacja ryzyka

Etap 8 Metoda oceny ryzyka i kryteria oceny ryzyka

Etap 9 Opracowanie planów postępowania z ryzykiem

Etap 10 Wdrożenie planów postępowania z ryzykiem

Etap 11 Przegląd wyników zarządzania ryzykiem i szansami.

Wdrożenia

Separator

Dlaczego warto wdrażać systemy zarządzania 

Systemy Zarządzania oparte o standardy ISO są narzędziem wspierającym firmy każdej wielkości i branży obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i uzyskać dostęp do nowych rynków.

Systemy zarządzania oparte o normy ISO działają wg cyklu PDCA. Cykl opiera się o zasadę planuj swoje działania, działaj jak zaplanowałeś, sprawdzaj czy wszystko idzie zgodnie z planem, analizuj wyniki monitorowania i pomiaru i wprowadzaj zmiany, które mają doskonalić twoje wyroby, usługi, procesy. 


Korzyści z wdrożenia systemów zarządzania

Ogólne korzyści z wprowadzenia systemów zarządzania są następujące:

 

 • Pomagają zwiększyć rozpoznawalność marki i dać klientom gwarancję, że technologia jest przetestowana i niezawodna. 
 • Pomagają zbudować zaufanie klientów, że ich produkty są bezpieczne i niezawodne.
 • Pomagają spełniać wymagania prawne i regulacyjne, a tym samym unikać kosztów związanych z kontrolami, kar, mandatów, itp.
 • Pomagają obniżać koszty związane z reklamacjami, odpadami, koszty eksploatacyjne, generalnie pomagają obniżyć koszty we wszystkich aspektach swojej działalności.
 • Pomagają uzyskać dostęp do rynków na całym świecie.