Blog


W tym miejscu prezentujemy najnowsze trendy ze świata norm ISO i regulacji dotyczących systemów zarządzania. Śledzimy wszystko co dzieje się w normalizacji światowej, sprawdzamy planowane i oczekiwane nowe wydania standardów, informujemy o ich publikacjach. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem praktyków - wdrożeniowców, konsultantów, auditorów, trenerów - w kwestii zrozumienia wymagań standardów i systemó zarządzania. 


Przypominajka dotycząca raportowania środowiskowego

Początek roku kalendarzowego to czas składania obowiązkowych sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego.

Wytyczne do prowadzenia audytów - norma ISO 19011

Wszystkie trzy typu audytów, tj. audyt wewnętrzny, audyt u dostawcy i audyt jednostki certyfikującej są procesem, który zawiera te same etapy i działania do wykonania.

Audyt pierwszej, drugiej i trzeciej strony

W przypadku audytu pierwszej strony to organizacja decyduje o tym w jaki sposób będzie realizowała wymagania danej normy ISO odnośnie audytu wewnętrznego.

Czym jest audyt i jaką pełni rolę w systemach zarządzania

Audyt – jedno z kluczowych wymagań systemów zarządzania opartych o normy ISO, którego celem jest ocena systemu, procesu, dostawcy.

Cele zrównoważonego Rozwoju vs Norma ISO 14001:2015

Organizacja Narodów Zjednoczonych, mając na uwadze dobrostan Ziemi i Ludzi, ustaliła w 2015 roku cele zrównoważonego rozwoju. Celów jest 17, zadań które pomagają je realizować 169, a czas na ich realizację to okres od 2015 do 2030 roku. Cele są podzielone na 5 kategorii, tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

Identyfikacja aspektów środowiskowych (norma ISO 14001:2015, pkt 6.1.2)

Podstawą Systemu Zarządzania Środowiskowego (dalej SZŚ) jest identyfikacja oraz ocena aspektów środowiskowych i ich wpływów na środowisko naturalne oraz zaplanowanie działań do aspektów znaczących. Warto zatem przybliżyć sobie pojęcie aspektów środowiskowych i wpływów środowiskowych.

Nowa norma do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ISO 45001:2018

W marcu 2018 roku organizacja ISO wydała pierwszy międzynarodowy standard dotyczący systemu zarządzania BHP, czyli normę ISO 45001:2018.

Definicja ryzyka w normie ISO 45001:2018

Ryzyko jest zdefiniowane w systemach zarządzania jako wpływ niepewności. Warto zatem zastanowić się czym jest niepewność. Niepewność to brak 100% informacji na dany temat. Mówimy „nie ma pewności” jeśli nie mamy wszystkich danych, nie znamy wszystkich faktów. Tak też jest w naszych systemach. Działania odnośnie do ryzyka, to właśnie próba oszacowania niepewności.