Szkolenia

Grupa osób w sali

 

Szkolenia są specyficznym rodzajem zdobywania wiedzy. Ich przewaga nad innymi formami uczenia się polega na tym, że dają szansę na zdobywanie wiedzy, której nie pozyskamy z książek, blogów czy innych form nauczania. Szkolenia prowadzone są w zdecydowanej większości przez trenerów praktyków, którzy podają praktyczne przykłady, przywołują realne sytuacje, zwracają uwagę na pułapki i błędy, które na nas czyhają. Szkolenia oferują również możliwość wymiany myśli i doświadczeń, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami przez uczestników. Bardzo często stają się początkiem cennych kontaktów biznesowych.

 


Cel szkoleń 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą nabyć umiejętność skutecznego audytowania dostawców. Szkoleniu zapewni dostarczenie uczestnikowi wiedzy na temat tego czym jest audyt i w jaki sposób należy go realizować oraz jakie są specyficzne wymagania dla audytu dostawcy. Pozwoli w praktyczny sposób poznać metody audytowania i techniki zbierania obiektywnych dowodów oraz opracowania i udokumentowania ustaleń i wniosków z audytu. Zapewni kompetencje do przeprowadzenia audytu u każdego dostawcy poprzez nabycie praktycznych umiejętności planowania i przygotowania audytu dostawcy zgodnie z kryteriami.

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób, których zadaniem jest wybór i ocena dostawcy poprzez audyt u dostawców oraz udział w ewaluacji i rozwijaniu dostawców w łańcucha dostaw.

 

Metody pracy podczas warsztatu: krótkie mini-wykłady, dyskusje moderowane, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Czas trwania: 16 godz. 2 dni

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Cel szkoleń 

Celem szkoleń jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami norm ISO 9001, 9004, 14001, 45001, 45003, 31000, 31010, 22301. Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby jego Uczestnicy poprzez ćwiczenia i zadania zapoznali się z wymaganiami konkretnego standardu. 

 

Dla kogo

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto chce poznać wymagania konkretnego standardu. Nie jest wymagane żadne przygotowanie czy wstępna wiedza. 

 

Metody pracy podczas warsztatu: krótkie mini-wykłady, dyskusje moderowane, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Czas trwania Każde szkolenie trwa 8 godzin ze standardowymi przerwami. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach pakietu szkoleń komunikacji w audice oferujemy:

  1. Warsztaty doskonalenia umiejętności komunikacji w audicie – prowadzenie wywiadów auditowych

  2. Warsztaty doskonalenia umiejętności komunikacji w audicie – trudne sytuacje w audicie

  3. Warsztat umiejętność przypisania punktów normy i komunikowania niezgodności

Audit jest specyficznym procesem oceny systemu, który w zdecydowanej większości opiera się na wywiadach i rozmowach z pracownikami auditowanego obszaru, procesu, firmy. Dodatkowym utrudnieniem komunikacyjnym jest tu fakt, że auditor na rozmowę, podczas której ma zebrać część dowodów, ma zwykle niewiele czasu i rozmawia z reguły z osobą, której nie zna (lub nie zna dobrze, nie pracują ze sobą na co dzień).

 

Cel szkoleń

Celem naszych szkoleń jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w sytuacjach biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem auditu.

Pakiet szkoleń został zaprojektowany w taki sposób, aby można było realizować pojedyncze jednodniowe moduły lub wziąć udział w całym cyklu jednorazowo.

Szkolenie ma formułę praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy poznają i ćwiczą umiejętności związane z przygotowaniem tzw. list kontrolnych, czyli przygotowanie struktury wywiadu auditowego. W sytuacji symulacji rozmów auditowych, uczestnicy szkolenia ćwiczą umiejętność zadawania pytań, stosowania różnego rodzaju pytań w zależności od sytuacji i badanego obszaru. Dodatkowo wykonują zadania mające na celu podniesienie umiejętności aktywnego słuchania i doprecyzowywania otrzymanych informacji. 

 

Dla kogo

W warsztacie może wziąć udział, każdy kto czuje potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Kurs dedykowany jest auditorom (zarówno wewnętrznym jak i auditorom drugiej strony czyli wykonującym audity u dostawców oraz dla auditorów trzeciej strony), osobom odpowiedzialnym za systemy zarządzania, osobom biorącym udział w różnego rodzaju projektach, zarządzających tymi projektami. 

 

Metody pracy podczas warsztatu: krótkie mini-wykłady, dyskusje moderowane, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje rozmów auditowych.

Czas trwania Każdy pojedynczy warsztat trwa 8 godzin ze standardowymi przerwami, cykl warsztatów trwa przez trzy dni. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Cel warsztatu

Warsztat został zaprojektowany w taki sposób, aby jego uczestnicy zrozumieli czym jest zmiana w organizacji i poznali skuteczne narzędzia do przeprowadzenia pracowników firmy przez trudny okres zmiany.  Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności planowania zmian i rozwinięciem umiejętności liderskich, niezbędnych podczas ich wprowadzania. Cele dydaktyczne oparte są na wypracowaniu konkretnych narzędzi przygotowania pracowników do zmian, ich implementowania i zarządzania oraz utrwalania jako nowe zasady działania firmy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, po 8 godzin, ze standardowymi przerwami.

Metody prowadzenia szkolenia: mini-wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia, symulacje, scenki sytuacyjne, gra szkoleniowa.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

WARSZTATY ZOSTAŃ AUDITOREM DOSKONAŁYM

 

Cel warsztatów 

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów wszystkich typów poprzez doskonalenie planowania auditów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia efektywnych raportów z auditu. 

 

Dla kogo

Kurs dedykowany jest auditorom wewnętrznym jak i auditorom drugiej strony czyli wykonującym audity u dostawców oraz dla auditorom trzeciej strony. 

 

Metody pracy podczas warsztatu: krótkie mini-wykłady, dyskusje moderowane, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje auditu.

Czas trwania 16 godzin (2 dni) ze standardowymi przerwami

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Cel warsztatów 

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów wszystkich typów poprzez doskonalenie planowania auditów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia efektywnych raportów z auditu. 

 

Dla kogo

Kurs dedykowany jest auditorom wewnętrznym jak i auditorom drugiej strony czyli wykonującym audity u dostawców oraz dla auditorom trzeciej strony. 

 

Metody pracy podczas warsztatu: krótkie mini-wykłady, dyskusje moderowane, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje auditu.

Czas trwania 16 godzin (2 dni) ze standardowymi przerwami

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wzrost efektywności pracy zespołu wdrożeniowego poprzez poprawę jakości komunikowania się.

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcje kierowników zespołów wdrożeniowych, którzy mają za zadanie zaimplementować system zarządzania oparty o daną normę.

Metody pracy podczas warsztatu: krótkie mini-wykłady, dyskusje moderowane, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, ćwiczenia przygotowania harmonogramów projektów. 

Czas trwania 16 godzin (2 dni) ze standardowymi przerwami

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji osoby nadzorującej system zarządzania.

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcje pełnomocników systemów zarządzania, których zadaniem jest utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania opartych o normy ISO.

Metody pracy podczas szkolenia: krótkie mini-wykłady, dyskusje moderowane, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe. 

Czas trwania 8 godzin (1 dzień) ze standardowymi przerwami

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Cel warsztatu:

Warsztat jest przeznaczony dla osób zarządzających ryzykiem oraz dla osób, które realizują zadania i biorą udział w działaniach dotyczących zarządzania ryzykiem w organizacji (managerowie, koordynatorzy, liderzy, etc.). Warsztat ma za zadanie dostarczyć wiedzy i umiejętności dotyczących oceny ryzyka, stosowanych w organizacji metod i technik szacowania ryzyka oraz planowania działań mających na celu zarządzanie ryzykiem i szansami. 

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób, których zadaniem jest zarządzanie ryzykiem i szansami w organizacjach, w ramach różnych funkcji.

Metody pracy podczas szkolenia: krótkie mini-wykłady, dyskusje moderowane, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe. 

 

Czas trwania: 16 godz. 2 dni 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Szkolenia

Separator

Jak prowadzimy nasze szkolenia

Nasze szkolenia prowadzone są zawsze w oparciu o dokładną analizę potrzeb rynkowych (szkolenia otwarte) i konkretnego klienta (szkolenia zamknięte).  

Najbardziej popularne szkolenia: Wymagania norm, Szkolenia dla auditorów, szkolenia z komunikacji i kompetencji miękkich dla auditorów, szkolenia z zarządzania zmianą, szkolenia z narzędzi doskonalenia procesów.

Szkolenia otwarte prowadzone są w oparciu o programy szkoleniowe budowane na podstawie dokładnych analiz rynku i potrzeb klientów.


Szkolenia zamknięte składają się z następujących etapów:

 

  • Etap 1 Analiza potrzeb szkoleniowych u klienta
  • Etap 2 Opracowanie programu szkolenia i przedstawienie go klientowi do akceptacji
  • Etap 3 Opracowanie materiałów szkoleniowych i przedstawienie ich klientowi do akceptacji
  • Etap 4 Realizacja szkolenia
  • Etap 5 Ewaluacja szkolenia i raport poszkoleniowy