Przypominajka dotycząca raportowania środowiskowego

 

 

 

Początek roku kalendarzowego to czas składania obowiązkowych sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego. Wystarczy, że jako przedsiębiorcy korzystamy z samochodów służbowych lub wytwarzamy odpady, mamy obowiązek przygotowania sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Sprawozdanie środowiskowe to tabelaryczne zestawienie opłat związanych z wykorzystaniem środowiska. Dotyczy to właściwie każdego przedsiębiorcy, ponieważ zwolnieni z tego obowiązku są tylko Ci przedsiębiorcy, których opłata za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł. UWAGA! Nawet jeżeli przedsiębiorca nie ma obowiązku złożenia sprawozdania lub dokonania opłaty, w dalszym ciągu ma obowiązek sporządzenia i przechowywania sprawozdania.
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska należy przygotować i złożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (wg adresu rejestrowego działalności) do 31.03.2023 r.

Poza sprawozdaniem za korzystanie ze środowiska niektórzy przedsiębiorcy mają jeszcze inne obowiązki raportowe, wynikające ze specyfiki ich działalności.

Poniżej zestawienie najczęściej występujących obowiązków raportowych, które należy przygotować i złożyć w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego:

STYCZEŃ

Termin: do 30 stycznia
Rodzaj sprawozdania: Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. 
Kto składa sprawozdanie: Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich.

Termin: do 30 stycznia
Rodzaj sprawozdania: Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. 
Kto składa sprawozdanie: Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. 
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: wójt/ burmistrz/prezydent miasta

LUTY

Termin: do ostatniego dnia lutego
Rodzaj sprawozdania: Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.
Kto składa sprawozdanie: Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy- emisje do powietrza.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Termin: do ostatniego dnia lutego
Rodzaj sprawozdania: Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC).
Kto składa sprawozdanie: Podmioty, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji (np. warsztaty samochodowe) urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Termin: do ostatniego dnia lutego
Rodzaj sprawozdania: Uiszczenie opłaty rocznej BDO.
Kto składa sprawozdanie: Podmioty, które wprowadzają sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Urząd marszałkowski.

MARZEC

Termin: do 15 marca
Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kto składa sprawozdanie: Podmioty, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Urząd marszałkowski.

Termin: do 15 marca
Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kto składa sprawozdanie: Podmioty, które są wytwórcami komunalnych osadów ściekowych.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Urząd marszałkowski.

Termin: do 15 marca
Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych. Składane za pomocą modułu sprawozdawczego w systemie BDO.
Kto składa sprawozdanie: Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Urząd marszałkowski.

Termin: do 15 marca
Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kto składa sprawozdanie: Organizacje zbierające zużyte baterie lub akumulatory.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Urząd marszałkowski.

Termin: do 15 marca
Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kto składa sprawozdanie: Podmioty, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Urząd marszałkowski.

Termin: do 31 marca
Rodzaj sprawozdania: Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Kto składa sprawozdanie: Podmioty, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Urząd marszałkowski.

Termin: do 31 marca
Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń).
Kto składa sprawozdanie: Podmioty prowadzące instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (instalacje z pozwoleniem zintegrowanym), jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń).

Termin: do 31 marca
Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie roczne o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kto składa sprawozdanie: Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe.
Gdzie należy złożyć sprawozdanie: Urząd marszałkowski